Новини  
  « 1 2 3 4 5 »   
 
11.02.2016 

Уважаеми Дами и Господа,

КСБ ОП Стара Загора организира безплатнo обучение на длъжностни лица и координатори по безопасност и здраве при работа.  Курсът ще се проведе на 25.02.2016 г. от 8:30 часа в конферентната зала на хотел-ресторант „Зеленият хълм“ (бивша Партийна школа).

На участниците в обучението ще бъде издадено удостоверение.

Срокът за записване е 22.02.2016 г.

Моля, потвърдете Вашето участие, като изпратите трите имена на участниците, наименованието на фирмата и длъжността на обучаваното лице (длъжностно лице или координатор по ЗБУТ) най-късно до 22.02.2016 г. на e-mail: stzagora_office@ksb.bg Удостоверения ще се издават само на присъствалите лица.

 
 
09.02.2016  ИАНМСП организира конференции „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.“ За повече информация на следващия линк: http://www.sme.government.bg/?p=31517 
 
 
29.09.2015 

Бизнес делегация и Българо-йордански бизнес форум, гр. Аман, Кралство Йордания, в периода 30 октомври – 04 ноември 2015 г.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира в периода 30 октомври – 04 ноември 2015 г. бизнес делегация и Българо-йордански бизнес форум в гр. Аман, Кралство Йордания с цел разкриване на  възможностите за установяване на директни контакти между български и йордански компании. Предвижда се сформиране на бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори: хранително-вкусовата промишленост, козметика, облекло и текстил, земеделие (зърно), фармацевтика, ИКТ, алтернативна енергия, животновъдство, строителство, железопътна инфраструктура, петрол, газ и туризъм. Организацията по цялостното пътуване на бизнес делегацията, включително съдействие при издаване на виза, настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Почетния Консул на Йордания в България, г-н Хасан ал Бармауи, Българо-йорданска камара за икономическо сътрудничество и партньори от Кралство Йордания. Всички разходи, свързани с издаването на визи, самолетен билет, хотелско настаняване, застраховка, вътрешен трансфер и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните участници допълнително ще бъде изпратена подробна програма на посещението. Желаещите за участие в делегацията, следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 05.10.2015 г. на е-mail адрес:k.gashevska@sme.government.bg или eva@sme.government.bg. Допълнителна информация може да бъде получена на следните телефони: 02/940 7989 и 02/940 7976, г-жа Камелия Гашевска, главен експерт и г-жа Евелина Иванова, старши експерт, дирекция „Интернационализация на МСП“.
http://www.sme.government.bg/?p=29831
 
 
09.09.2015 

Областно представителство Стара Загора , на основание чл.36, ал.2 от Устава на КСБ, насрочва редовно общо събрание на 29.09.2015 г. от 18:30 часа в конферентната зала на хотел-ресторант ”Зеленият хълм” (гр. Стара Загора ул. Никола Икономов 6 – бивша Партийна школа) , при следния дневен ред:

 1. Приемане отчет за дейността на Областния съвет на ОП Стара Загора от 18.09.2014 г. до 29.09.2015 г.

Докладва: инж. Петко Балабанов

 2. Приемане отчет  за изпълнение на плана за приходи и разходи на  ОП Стара Загора от 18.09.2014 г. до 29.09.2015 г.

Докладва: инж. Васил Илиев

 3. Приемане доклад  на Контролния съвет на ОП Стара Загора за дейността на Областния съвет от 18.09.2014 г. до 29.09.2015г.

Докладва: инж. Васил Илиев

 4. Приемане решение за освобождаване от отговорност Областния съвет на ОП Стара Загора за периода  от 18.09.2014 г. до 29.09.2015г.

Докладва: инж. Васил Илиев

 5. Приемане план за дейността  на ОП Стара Загора през  2016 г.

Докладва: инж. Петко Балабанов

 6. Приемане план сметка  на ОП Стара Загора за 2016 г.

Докладва: инж. Петко Балабанов

 7. Дискусия за промяна на Устава, касаеща членството в КСБ

Докладва: инж. Петко Балабанов

8. Разни

Регистрацията започва от 18:00 часа на 29.09.2015 год. в в конферентната зала на хотел-ресторант ”Зеленият хълм” (гр. Стара Загора ул. Никола Икономов 6 – бивша Партийна школа). Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това общо събрание подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл.39 от Устава на КСБ събранието ще се проведе на 29.09.2015 г. от 19:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

 
 
10.08.2015 
Уважаеми колеги,
КСБ  инициира организирането и провеждането на курсове за придобиване на професионална квалификация по строителни професии, които ще бъдат провеждани в базата на ДП "БГЦПО" - в клоновете Стара Загора и Плевен. В тази връзка, моля да изпратите възможно най-бързо информация за Вашите намерения за обучение и преквалификация, съгласно приложените документи. Местата са ограничени до 12-15, като приоритет ще имат тези , които заявят първи.
 
Допълнителна информация
     
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ
 
 
 
 
  © 2009 КСБ | Created by Vilex