Новини  
   
 
16.10.2018 

ДО

ВСИЧКИ СТРОИТЕЛИ, ВПИСАНИ В ЦПРС

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

       По повод на постъпили запитвания от строители, вписани в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС /, с настоящото бихме желали да Ви информираме за действията на фирми, които с търговска цел желаят да се възползват от нормативно установения статут на Камарата на строителите в България /Камарата/ за създаването и поддържането на ЦПРС.

       В резултат на постъпилата информация от строители и служители на Камарата голям брой строители,  вписани ЦПРС, са получили предложения, както и фактури за извършване на услуги за „вписване в строителен регистър”, „годишно обслужване в регистъра”, „членство в Камарата“ и други подобни услуги, които в голяма степен наподобяват дейността, терминологията и сроковете за подаване на заявления, свързани със системата на ЦПРС. Регистрирани са случаи на злоупотреба с имена на служители в областните звена регистър на Камарата с обаждания и искания за заплащане на услуги за обслужване в „строителни регистри”.

       С настоящата информация, предназначена за всеки вписан в ЦПРС строител, не можем да спрем действията на отделни лица, стремящи се печелят от дейността  си, но с нея сме длъжни да Ви информираме, че при получаването на подобни оферти и фактури, които трябва да заплатите, е добре внимателно да се запознаете и прецените дали ще се възползвате от тези услуги. Включването Ви в такива „регистри” и сайтове,  евентуалните ползи и финансовите Ви ангажименти, са изцяло по Ваше решение. Подобни действия от Ваша страна не произтичат от  изискванията на ЗКС и системата на ЦПРС.

       Тук е мястото да напомним, че вписването Ви в ЦПРС се извършва на основание чл. 3 от Закона за камарата на строителите и дължимите суми за вписване, годишно обслужване и разширение на обхвата на вписване, се заплащат по цени, определени от общото събрание на Камарата. Тези цени се заплащат единствено по банков път по сметка на Камарата, без да се изпращат фактури в офиса за заплащане с наложен платеж. Платежния документ се прилага към заявлението и се подава в областното звено регистър от представляващия строителя или нотариално упълномощено от него лице.

        Важно е също така да уточним, че членството в Камарата е доброволно и при изявено желание за членство не се заплаща никаква такса. Всякакви други платени услуги или форми на заплащане не се отнасят и не са свързани с Камарата. При необходимост от допълнителна информация можете да се обръщате към експертите в областните представителства на Камарата.

 
 
19.09.2018 

Уважаеми  колеги,

 

Камара на строителите в България - ОП  Стара Загора, на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва на 10.10.2018 г. от 18:00 часа Редовно общо годишно отчетно събрание.

Събранието ще се проведе  в конферентната зала на хотел-ресторант „Зеленият хълм“ при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

  1. Приемане на Отчет за дейността на Областния съвет на ОП Стара Загора от 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г.
  2. Приемане отчет за дейността на Председателя на ОП гр. Стара Загора от 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г.
  3. Приемане на Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП Стара Загора 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г.
  4. Приемане Доклад на КС на ОП Стара Загора за дейността на Областния съвет от 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г.
  5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Областния съвет на ОП Стара Загора за периода  от 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г.
  6. Приемане план за дейността  на ОП Стара Загора през  2019 г.
  7. Приемане план - сметка  на ОП Стара Загора за 2019 г.
  8. Обсъждане и приемане предложения за промени в устава на КСБ.
  9. Обсъждане и приемане на предложения за промени в Кодекса по професионална етика на строителя. 
  10. Разни.

 

Най-учтиво Ви каним да присъствате на Редовното общо годишно отчетно събрание!

 

Регистрацията на участниците ще започне в 17:30 часа.

Членовете - юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

  Председател на ОП:  инж. Петко Балабанов

 
     
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ
  Архив Новини
 
 
 
 
  © 2009 КСБ | Created by Vilex